Experiment met hond

De gedurfde experimenten van René Quinton

 

INLEIDING

De eerste proeven werden gedaan in 1897, met (zwerf)honden, in het laboratorium van Etienne Marey in de "Hautes Etudes du College de France", waar Rene Quinton was begonnen te werken voor de studie van de fysiologie en pathologie.
Alle verwijzingen naar zeewater houdt in dat gewoon gefilterd en onverwarmd zeewater werd verdund   met gedestilleerd water, zodat dit gelijk was aan de isotone 9 ‰ toestand van het menselijk plasma. Vandaag de dag is de verdunning bereikt met steriel, maar 'levend' bronwater.
De belangrijkste ontdekking was dat, zolang de snelheid van de injectie gelijke tred hield met de renale eliminatie, geen traumatische reacties werden aangetroffen.

 


Een experiment

Een zwerfhond, werd geïnjecteerd met 10 kilo en 400 gram van 9 ‰ isotonisch zeewater. Deze enorme hoeveelheid water, wat neerkomt op 104% van het lichaamsgewicht van de hond, werd geïnjecteerd over een periode van 11 uur en 40 minuten. Dat kwam neer op het injecteren van 62,4 kilo zeewater in een man met een gewicht van 60 kilo.


 
Hier volgt het verslag van dit experiment in de eigen verkorte Rene Quinton 's woorden:
"De hond lag rustig in de ochtend, bedekt, zijn lichaamsgewicht was 6,5 kg , de rectale temperatuur was 39,7 graden C. De temperatuur van de injectie was ongeveer 35-40 graden C. De snelheid van het injecteren was 14,9 cc - hetzelfde als de urine wordt geëlimineerd. Tijdens de 11 uur en 40 minuten van het injecteren, was er geen opwinding, geen diarree, geen albuminurie en alle reflexen bleven actief. De hond hield zijn ogen gericht op degene die de injectie toediende en reageerde op elke liefkozing. Incidenteel braken van een geelachtige vloeistof ( 50cc in totaal). De rectale temperatuur daalde in fasen tot 36,8 graden C en aan het einde van de injectieperiode steeg deze tot 37,2 graden C. Tegen die tijd had de hond 10,4 kg van het isotonische zeewater opgenomen en had 9,4 kilo urine uitgescheiden." 
"Eén uur en tien minuten na het injecteren, was de hond weer op de been, bewoog normaal maar liep voor een beetje mank, veroorzaakt door het vastbinden van zijn voeten tijdens deze ervaring. Op dat moment was zijn de rectale temperatuur normaal bij 39 graden C."


De volgende dag, 14 uur na de injectie, het dier was opmerkelijk blij, liep en sprong in het laboratorium, at twee porties van 600 gram vlees en dronk 100 gram water. Zijn urine, van de nacht, liet een lichte vertroebeling van albumine zien."
De dag hierna en de volgende dagen, bleef de hond zich op dezelfde manier gedragen: meer energie dan voor de injectie, geen diarree, geen braken, normale albuminegehalte, geen problemen van welke aard ook."


 

Een tweede experiment

Complete bloeddrainage en vervanging met een gelijke hoeveelheid van isotonisch zeewater.
Dit experiment betrekking op onttrekking van een hoeveelheid bloed van een (bastaard) hond en dit te vervangen met een gelijke hoeveelheid van 9 ‰ isotonisch zeewater. Geen speciale voorzorgsmaatregelen werden gedaan om infectie te voorkomen. De hond moest op een niveau van  sterven na dood worden gebracht, zodat dit een laatste test zou zijn om de geneeskrachtige werking van zeewater aan te tonen en te laten zien of het isotonisch water een perfecte vervanging kan zijn van het bloedplasma van de hond.

 

Hier is het verslag van de waarnemers:
"Hond van 12kg en 400 g. Het meeste van zijn bloed, 491 gram, wat neerkomt op een twintigste van het lichaamsgewicht van de hond, werd gedurende 4 minuten onttrokken uit de liesslagader, zonder enige [antiseptische] voorzorgsmaatregelen. De cornea reflex stopte. Aangezien er niet meer bloed kon worden onttrokken, werd begonnen om het zeewater van 23 graden C te injecteren en 532 cc (18,7 gram) met een temperatuur van 23 graden C werd geïnjecteerd gedurende een periode van 11 minuten. De cornea reflex herstelde zich. Het losgemaakte dier ws niet in staat te lopen, ademde moeilijk, met een korte ademhaling en bleef languit op een deken liggen zonder te bewegen."
 

 

DAG 2.
"Na 21 uur draaft de hond door het laboratorium. Het aantal rode bloedcellen daalden van 6.800 voor de behandeling tot 2.900; het witte bloedcellen niveau is 15.400 ten opzichte van 14.000 voor de behandeling; het hemoglobinegehalte is gedaald van 19 naar 12. De resultaten zijn er getuige van dat ondanks de enorme afname van bloed, het dier eet en drinkt."
 

 

DAG 3.
"De toestand van de hond veranderde: uit de wond kwam pus, de lichaamstemperatuur steeg tot 40 graden C en de conditie leek verslechterd, de hond was droevig en depressief. Nu was het afwachten of het organisme, verzwakt door de onttrekking van bloed, de infectie zou kunnen overwinnen met het zeewater en de tijdelijke toeneming van leukocyten (leukocytose).”
 

 

DAG 4.
"Hoewel de toestand somber bleef, was het gehalte aan rode bloedcellen nu 3.020.000, de witte bloedcellen 24 miljoen en het hemoglobinegehalte 16. Leukocytose was bereikt in een verhouding van 1:484 versus 1:125 van voor de procedure. Diezelfde avond at de hond 400 gram vlees."
Daarna verliep het herstelproces snel. Op de achtste dag werd de hond overdreven uitbundig, rende onstuimig en dit bleef zo gedurende de volgende dagen. De resultaten toonden aan dat het organisme nieuw leven was ingeblazen door het zeewater tot een niveau dat hoger dan die van het (oorspronkelijke) plasma dat was onttrokken aan het lichaam. Vijf jaar later was Sodium, vernoemd als herinnering aan het experiment, nog steeds levend en wel.”

 


Het definitieve experiment

Het definitieve experiment was nodig om witte bloedcellen te onttrekken aan vissen, een hagedis, een mens, een konijn, een hond en een kip en elk op zijn beurt, met wisselende hoeveelheden zeewater (een 200 maal verdunning van een eenheid bloed met Ocean Plasma) te vermengen om te kunnen observeren of de witte bloedcellen in leven zouden blijven. Dit bleek een groot succes. In alle gevallen bleken de witte bloedcellen van de diverse levensvormen, alle tekenen van een vitaal normaal leven te tonen: hechting en amoebe bewegingen.
Ook werd geconstateerd dat de witte bloedcellen in staat waren om meer dan 25 uur in een niet-steriele plasma oplossing te overleven en meer dan een maand in een steriele oplossingen te  overleven. Dit overtreft veruit zelfs de meest optimistische kunstmatige plasma oplossingen.

 


Was dit alles slechts een reeks van goed geluk? Men kan de eerste prijs in de loterij winnen ... maar niet tien keer op een rij, dat kan je geen geluk meer noemen! En de identieke (gelijkheid) van het inwendige van gewervelde dieren en zeewater kan niet worden verklaard door een samenloop van omstandigheden, zoals bepaalde mensen soms suggereren. De vogel en de hogere zoogdieren leven niet uitsluitend dicht bij de zee of in zee. Ze eten geen voedingsmiddelen die rijk zijn aan zeezout. Hun basisvoedsel is fruit, grassen en zaden, welke ook zeer ver van de samenstelling van het zoute zeewater af staat. Hetzelfde geldt voor de temperatuur. We hebben hier te maken met een verschijnsel van onveranderlijkheid met verwijzing naar cellulaire oorsprong, met het behoud van het interieur medium, in weerwil van de nieuwe voorwaarden van het oorspronkelijke mariene milieu.
Hoewel hij nog niet op dat moment het chemische bewijs vast kon stellen, is Rene Quinton  dus van mening dat zijn veronderstellingen een wet waren geworden, de wet van de zee, en dat luidt als volgt:
 

Vertaling: "Dierlijk leven, dat oorspronkelijk verscheen in cellulaire vorm in de zeeën, heeft de neiging gelijk te blijven, voor de beste cellulaire werking gedurende het leven van de soorten dieren, omdat haar fundamentele cellen in een mariene omgeving gelijk aan zijn oorsprong. "
 Experiment op een hond met OCEAN PLASMA tijdens een stadium van hemorragische shock

 

Door Delalande Medical Research Center (Frankrijk)
onder het directeurschap van dr. B. Pourrias en Dr G. Raynod - mei 1969

 

METHODEN

Deze studie werd uitgevoerd op een hond. Het dier werd intraveneus onder narcose gebracht door middel van een barbituraat (pentobarbital, 25 mg/kg).
De arteriële systolische bloeddruk werd gemeten via een achterpoot met een drukmeter (E & M INSTRUMENTS COMPANY, Houston, Texas) .
Een elektrocardiogram werd genomen op een afleiding van d1 - d2 - d3 .
Een toestand van hemorragische shock werd bereikt door het snel laten afvloeien van bloed uit de slagaderen met een volume van 30 ml/kg. Deze hoeveelheid bloed vertegenwoordigd 50 tot 60% volume van een totale circulerende bloed.

 


De volgende biologische waarden werden gecontroleerd: hemoglobine, bloedsuiker, uremie. Het hematocriet (volume van de bloedcellen in verhouding tot het totale bloedvolume) en het bloedbeeld, werden ook allemaal onderzocht.
Nadat de staat van shock was ingetreden, welke werd aangetoond door de dramatische daling van de arteriële systolische bloeddruk, bradycardie (abnormaal langzame hartwerking), bradypnoe (vertraagde ademhaling), werd het isotone zeewater (Ocean Plasma) langzaam geïnjecteerd.
Nadat het dier ontwaakte, werden verdere biologisch onderzoek uitgevoerd, 24 uur, 4 dagen, 8 en 15 dagen later, na de hemorrhagische shock .

 


RESULTATEN

Het experiment werd uitgevoerd op een Beagle van één jaar oud, met een gewicht van 12 kg.

a) Voorafgaande onderzoeken voor de operatie waren:


Biologische onderzoeken: snelheid van sedimentatie, hematocriet, het bloedbeeld, gemiddelde bloedvolume (VGM ), hemoglobine, suikers en uremie.
 
• Klinische onderzoeken: observatie van het gedrag van de hond en rectaal temperaturen.
• Onderzoek toonde aan dat de hond fysiologisch normaal was.


b ) Tijdens de operatie:

Tijdens de narcose was de systolische druk van het dier 160 mmHg, zijn hartslag was 140 slagen/min. en zijn ademhaling was 2 liter/min .
Het bloed was uit de slagader achter de knie gehaald. De hoeveelheid bloed dat men verwijderde was 500 ml per 30 min. Dit vertegenwoordigd 54% van het totale bloedvolume.
De symptomatologie van de toestand van shock werd waargenomen in al de stadia:

• De toename van het ritme van de ademhaling en hartfunctie.
• De verminderde ademhaling en hartfunctie en bloeddruk.

 
Aan het einde van het bloedverlies was de perifere arteriële systolische bloeddruk 0, evenals de ademhaling. De hartslag was ongeveer 50 slagen/min.
De Ocean Plasma werd vervolgens in twee keer toegediend door middel van een infuus in de saphena (grote oppervlakkige huidader die aan de binnenzijde van het been verloopt van de voet tot in de lies). De totale toegediende hoeveelheid was 300 ml, dat wil zeggen 60% van de verwijderde hoeveelheid bloed.

 

Na 15 minuten van de toediening van 300 ml Ocean Plasma:
• Het hartritme was 132 slagen/min.;
• De arteriële bloeddruk was 180 mm Hg.

 


Na de verlaging van de arteriële druk, kreeg het dier een zuurstofmasker op. Na 30 minuten was de bloeddruk 170 mm Hg. Na 60 minuten, de bloeddruk was 120 mm Hg en het hartritme was 150 slagen/min.


c ) Postoperatieve onderzoeken

 

Het afnemen van bloed ten behoeve van hematologische controle werd gedaan nadat de hond wakker werd, vier uur nadat deze werd verdoofd en 3 uur na de toediening van het Ocean Plasma. Dezelfde onderzoeken werden 24 uur, 4 dagen, 6 dagen, 8 dagen en 15 dagen na de ingreep uitgevoerd.
 

 

 


REFERENTIES

 

" Le secret de nos origines ", Auteur : Andre Mahe , gepubliceerd door de Courier du Livre , Paris, 39-45 pagina's met betrekking tot de experimenten.


 
Voor de primaire referentie, zie : "L' eau -de-mer , milieu Organique " door Rene Quinton , gepubliceerd door Mason 1905, 1912 en opnieuw 1995.